چیستان 23

اون چیه که؟

پاسخ چیستان قبلی، «صابون» بود.

چیستان 22

اون چیه که؟

وقتی دوش میگیره

کوچیکتر میشه

پاسخ چیستان قبلی، «تاریکی» بود.

چیستان بیستم

دارم میام با پیچ و تاب

از راه دوری با شتاب

صاف و تمیزه بدنم

همیشه خیسه پیرهنم

پاسخ چیستان قبلی، «عنکبوت» بود.

چیستان 21

اون چیه که؟

هرچی بیستر باشه

تو کمتر میبینی

پاسخ چیستان قبلی، «رود» بود.

چیستان نوزدهم

نه میل دارم نه کاموا

تور می بافم با هشت پا

کُنج دیوار میشینم

شکارمو میبینم

پاسخ چیستان قبلی، «گاوصندوق» بود.

چیستان هجدهم

یه جور گاوم که سنگینم

راه نمیرم هی میشینم

نه سُم دارم، نه دُم دارم

یه رمز سخت و گُم دارم

پاسخ چیستان قبلی، «کبریت» بود.

چیستان هفدهم

اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید

که در آن یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد

اول کدامیک را روشن میکنید؟

پاسخ چیستان قبلی، «2 سیب» بود.

چیستان شانزدهم

اگر 2 سیب از 3 سیب بردارید

چند سیب دارید؟

پاسخ چیستان قبلی، «مینا» بود.

چیستان پانزدهم

آن چیست؟

که هم در دهان است

و هم از نام های دختران است

پاسخ چیستان قبلی، «سیما» بود.

چیستان چهاردهم

از دختری پرسیدند: اسمت چیست؟

گفت: دو سال و شش ماه.

اسم او چه بوده است؟

پاسخ چیستان قبلی، «کوزه» بود.